Puppies of
V.I.P v. Gigantic Blau

 

 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

 

     

 

 

      Dam: Ofra v. Gigantic Blau

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Dam: Quara v. Gigantic Blau

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Dam: Újvidéktéri Kasmir